00:00
00:01

دوره کلاس در مورد عطایای روح

در این جلسه موضوع عطیۀ صحبت به زبانها را دنبال می‌کنیم

7112071625661
1:11:26
Jul 9, 2020
Bible Study
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight