00:00
00:01

جلالی جاودانی

28

دید درست از دنیای کنونی و دنیای آینده به ما کمک می کند تا درست زندگی کرده و اولویت های زندگی را در جای خود قرار دهیم

Sermon ID 62922624471739
Duration 28:59
Date Jun 29, 2022
Category Sunday - AM
Bible Text 2 Corinthians 4:18
See All
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results