00:00
00:01

خدا را نمی توان استهزاء نمود

20

بسیارند کسانی که با نحوه زندگی و بی تفاوتی خود خدای زنده و حقیقی را استهزاء می کنند غافل از اینکه روزی بایستی به پای میز محاکمه فراخوانده شوند

Sermon ID 6272252137159
Duration 30:37
Date Jun 27, 2022
Category Sunday - PM
Bible Text Galatians 6:7
See All
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results