00:00
00:01

علاج دل شریر و بیمار

39

دل بنی ادم بسیار شریر و فریبنده است؛ تنها پزشکی روحانی قادر به علاج بیماری مهلک ان است

Sermon ID 61322555546094
Duration 30:38
Date Jun 13, 2022
Category Sunday - PM
Bible Text Jeremiah 17:9
See All
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results