00:00
00:01

لاف زنی در غربت: شهادت ایمانی

8,122

A Liar and a Coward
پل واشر زندگینامه مختصر خود را تعریف می کند و اینکه چگونه خداوند عیسی مسیح او را نجات داده و از او انسانی تازه ساخت

42024527443342
42:23
Apr 20, 2024
Testimony
Psalm 103:15-16
Next
Previous
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight