00:00
00:01

زخمهایی که هنوز سخن می گویند

40

نبوت زکریا نبی درباره مسیحا: اگر کسی از او بپرسد این زخمها در میان دستان تو چیست؟ پاسخ خواهد داد: درخانه دوستانم این زخمها را برداشته ام؛ زخمهایی که هنوز هم سخن می گویند

Sermon ID 32122717313057
Duration 30:59
Date Mar 21, 2022
Category Sunday - PM
Bible Text Zechariah 13:6
See All
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results