00:00
00:01

مزمور ۱۳۰

23

این مزمور سرودی بود که یهود در راه سفر به اورشلیم و برای حضور در مراسم جشن خود می خواندند؛ این سرود روحانی به ما یاد می هد که چگونه نزد خدای زنده و حقیقی بیاییم تا پذیرفته شویم.

Sermon ID 22822718444684
Duration 31:58
Date Feb 28, 2022
Category Sunday - PM
Bible Text Psalm 130
See All
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results