00:00
00:01

ختم کلام

25

سلیمان نبی در کتاب جامعه نتیجه گیری می کند که زندگی جدای از خدای زنده وحقیقی کاملا باطل است و ختم کلام را ترس از خدا و اطاعت از فرامینش می داند

Sermon ID 126217654558
Duration 28:17
Date Sep 3, 2021
Category Sunday - PM
Bible Text Ecclesiastes 12:13-14
See All
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results