00:00
00:01

نجات دهنده شگفت ما

25

اشعیا نبی ۷۰۰ سال قبل از آمدن خداوند ما به این جهان راجع به او و صفاتش نبوت می کند

Sermon ID 122821656516443
Duration 25:36
Date Dec 28, 2021
Category Sunday - PM
Bible Text Isaiah 9:6
See All
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results