00:00
00:01

بشارت خوشی عظیم

20

لشکر فرشتگان به شبان هایی که در نزدیکی بیت لحم از گله پاسبانی می کردند مژده شادمانی عظیم را دادند؛ واکنش شبانها و مردمی که خبرنیک را شنیدند

Sermon ID 122721747193985
Duration 33:23
Date Dec 27, 2021
Category Sunday - AM
Bible Text Luke 2:10
See All
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results