00:00
00:01

ویدیو کلیپ: وقت خداحافظی

275 ( 208 | 67 )

در آخرین ساعات زندگی به چه چیزی واقعا نیاز خواهید داشت؟ تاملی کوتاه در مزمور ۲۳

Sermon ID 1221644511312
Duration 02:52
Date Jul 13, 2020
Category Video DVD
Bible Text Psalm 23
See All
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results