00:00
00:01

زندگی چیست؟ فیلم کوتاه

107 ( 70 | 37 )

چکیده موعظه دکتر مسترز همراه با تصاویر با زیرنویس فارسی. فیلم بشارتی ویژه جوانان بی خدا و یا حقجوی ایرانی.

Sermon ID 12121741264149
Duration 03:41
Date Jul 30, 2020
Category Sermon Clip
Bible Text James 4:14
More from this broadcaster
See All
More from this speaker
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Results