00:00
00:01

بررسی هالووین از دیدگاه کتاب مقدس

141

بررسی خاستگاه و تاریخچه هالووین از دیدگاه کتاب مقدس . موعظه برای ایمانداران مسیحی

Sermon ID 103120442364808
Duration 30:56
Date Apr 17, 2020
Category Special Meeting
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight