00:00
00:01

وقتی چشمانمان جلال خداوند را نمی بیند

49 ( 16 | 33 )
Recorded Oct 22, 2022
Published Oct 23, 2022
Event Sermon Clip
Sermon ID 102222212362126
See All