تعلیمی
155 Sermons

آموزه های مسیحیت - توسط معلمین و واعظین معتبر کتاب مقدس - به صورت مفصل توضیح و تفسیر شده است.

155 Sermons