برگی از تاریخ کلیسای شکوهمند
14 Sermons

نگاهی به تاریخ مسیحیت و کلیسا، شخصیت های مهم، فرقه هایی که در مسیحیت به تدریج پای گرفت، حرکت های مهم تاریخی در کلیسای مسیح از منابع متفاوت

14 Sermons