راه رستگاری - Evangelistic
254 Sermons

بشارت انجیل و دعوت به ایمان به خداوند عیسی مسیح و کار او بر صلیب برای مغفرت گناهان و رستگاری ابدی.

254 Sermons